home algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Download Algemene Voorwaarden Adigo Consulting (PDF).


LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ADIGO CONSULTING, Spakenburgstraat 42, 1107 WS Amsterdam.   
CONDITIES MET BETREKKING TOT DOOR ONS VERLEENDE DIENSTEN, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM ONDER NR. DS34128807.

I.    ALGEMEEN
1.    Wij verrichten slechts die werkzaamheden waarvoor wij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kunnen dragen.
2.    Wij achten ons verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ons, zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden ter kennis komt.
3.    Wij dragen er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en ons.
4.    Wij zullen alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken zonder echter dit resultaat als zodanig te garanderen.
5.    In beginsel wordt ons honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten. Wij werken niet op basis van enige vergoeding waarvan de grootte afhankelijk is van het resultaat van de arbeid.
6.    Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en -ondersteuning behouden wij ons het recht voor medewerkers van ons bureau, zonder kosten voor de opdrachtgever, als trainee bij trainingen en bij de uitvoering van onderzoeks- en advieswerkzaamheden te laten functioneren.

II.    TOEPASSELIJKHEID
7.    Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten - hoe ook genaamd - tussen ADIGO CONSULTING en haar wederpartij evenals op de uitvoering daarvan.
Eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij dit tevoren schriftelijk tussen ADIGO CONSULTING en de wederpartij is overeengekomen.

III.    ANNULERING
8.    In geval van annulering door een opdrachtgever van een overeengekomen onderzoeks-, advies- of trainingsopdracht gelden de normen zoals vermeld onder artikel 10, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met de opdrachtgever.
9.    In geval van annulering van een overeengekomen trainingsopdracht wordt, indien de annulering plaatsvindt binnen zes weken voor de startdatum van de training, 50% van de aan de training verbonden kosten in rekening gebracht. Indien de annulering binnen drie weken voor de startdatum plaatsvindt, zal 100% van de kosten in rekening worden gebracht.
    In geval van annulering van een overeengekomen individuele begeleidingssessie (coaching) wordt, indien de annulering binnen een (1) week voor de vastgestelde datum plaatsvindt, 50% van de kosten in rekening gebracht. Indien de annulering binnen twee dagen voor de overeengekomen datum plaatsvindt, zal 100% van de kosten in rekening gebracht worden.
    In geval van annulering van een overeengekomen consulting, advies- of productieactiviteit wordt, indien de annulering binnen een (1) week voor de vastgestelde datum plaatsvindt, 50% van de kosten in rekening gebracht. Indien de annulering binnen twee dagen voor de overeengekomen datum plaatsvindt, zal 100% van de kosten in rekening gebracht worden.
        Bij annulering voor die tijd zijn geen kosten verschuldigd met uitzondering van eventueel gemaakte voorbereidings- en ontwikkelkosten, indien deze apart in de opdracht zijn vermeld . Deze zullen in dat geval volledig in rekening worden gebracht.
    Annuleren dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, de fax- of emaildatum.
10.    Bij annulering van de deelname aan een training met open inschrijving kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie. Overigens is op annulering van deelname aan open trainingen het gestelde in artikel 10 van toepassing.

IV.    KOSTEN
11.    Adviesopdrachten en Trainingen
    De kosten worden steeds berekend per dagdeel (= een ochtend, middag of avond) of per uur. Dit dagdeeltarief kan halfjaarlijks worden aangepast. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfkosten en BTW. Bij gebruik van videoapparatuur voor de opdrachtgever wordt de huur per dag (ongeacht of deze dag uit 1, 2 of  3 dagdelen bestaat) in rekening gebracht. Dit bedrag is exclusief BTW.
    De kosten worden gedeclareerd bij aanvang van de training of bij aanvang van de aangenomen opdracht.
    Betaling van geleverde diensten dient, tenzij anders is overeengekomen, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
12.    Reclames/Klachten
    De wederpartij aanvaardt dat de verplichtingen die ADIGO CONSULTING uit hoofde van de overeenkomst op zich neemt te kwalificeren zijn als een inspanningsverbintenis. Het recht van de wederpartij om te klagen of te reclameren over de uitvoering van de overeenkomst vervalt na verloop van een periode van 8 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de opdracht wordt afgesloten. De betalingsverplichting van de wederpartij wordt niet opgeschort door klachten of reclames.
14.    Het is de wederpartij niet toegestaan schuldvergelijking toe te passen.
15.    Indien wij voor de invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden inschakelen is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Op deze voorwaarden en eventuele geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en ons mochten ontstaan, zullen te onzer keuze worden voorgelegd een de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel aan de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

IV.    AUTEURSRECHT
16.    Het auteursrecht op alle door ons verstrekte rapporten, syllabi, formulieren e.d. (de geschriften) blijft bij ADIGO CONSULTING. Tenzij met schriftelijke toestemming van ADIGO CONSULTING mogen de geschriften door opdrachtgevers niet worden verveelvoudigd. Hetzelfde geldt ten aanzien van openbaarmaking anders dan in het eigen bedrijf van de opdrachtgever.

V.    SLOT
17.    Eerder gedeponeerde leveringsvoorwaarden zijn vervallen bij invoering van de hierbij vastgestelde algemene voorwaarden.

 
| Meer
website crkbo website nobco